DMobi Soft

We're mobile development team. Our mission is make your idea become real :)

November3 , 07:18

Coding Style

MobiSocial Team coding style :)

Tab Format

Use tab indent is 4 characters

Variable Declare

Use camelCase style by english:
- Example:
+ Right case: hotProducts, releatedProduct
+ Wrong case: hot_product, sanpham_hot

Function Declare

Use camelCase style by english
- Example: 
+ Right case: function getReleatedProducts(){}
+ Wrong case: function get_related_product(){}, or getSanPhamHot(){}

Class Declare

Use FirstLetterUpperCase  style

Example: class ProductModel, ProductCategory, wrong case: productModel (this's for variable and function)

Database Table Field Declare

Use camel_case style: 

Example: user_id, category_id, not use userid, categoryid

API return field declare

Use camel_case style

Example: 
{
    "user_id" : 3,
    "related_products" : []
}

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

5 ways we improved our React Native app

A real world scenario of enhancing performances

Nhà trọ 360 - Link tải xuống trực tiếp

Ứng dụng Nhà Trọ 360 giúp người dùng tìm kiếm nhà trọ hoặc thuê nhà một cách nhanh chóng và tiện lợi, hỗ trợ tìm kiém trên tất cả các tỉnh thành...

React Native’s LayoutAnimation is Awesome

If you are developing with ReactNative and have not tried LayoutAnimation yet, you are missing out. Coming to ReactNative as an iOS developer, I was worried about losing the convenience of CoreAnimation....

Mùa thu giấu anh sau những tán cây héo úa

Mùa thu đã về cùng hương vị ngòn ngọt của hoa sữa, khiến mọi thứ dường như bình yên hơn. Đã tự dặn lòng thôi chẳng chờ đợi nữa nhưng khi những...