Hau Tran Published on Feb 09 2019

Chế tạo súng hơi tự động từ Cocacola

Không ngờ từ vỏ cocacola lại sáng tạo làm ra khẩu súng đồ chơi hay như vậy. Thật sáng tạo.
Các bạn rảnh thì làm thử cho mấy đứa trẻ chơi nhé.

3 views 1 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode