Hoang Huong Published on Aug 21 2018

Gọi gọi gọi tên Em trong đêm Hoa Vinh cover

Bài hát làm nên tên tuổi của Hoa Vinh. Gọi tên em trong đêm. Thích đoạn điệp khúc nghe mà phê.

Hy vọng Hoa Vinh thành một ca sỹ chuyên nghiệp.

63 views 2 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode