Loc Nguyen Published on Feb 09 2019

Máy phát điện Vĩnh Cửu

Bằng cách tạo một dòng nước xoáy để tăng sức mạnh của nước khi đi vào tua-bin phát điện, giúp tạo ra dòng điện vĩnh cửu chỉ dựa vào sức nước.

Thiết kế này hi vọng sẽ mang tới điện đến những vùng sâu vùng xa có nhiều suối thắp sáng những bản làng. Quả là một sáng kiến hữu ích

14 views 0 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode