Thanh Thuy Published on Feb 09 2019

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói về tuổi trẻ

TUỔI TRẺ được quyền SAI LẦM nhưng không được phép SAI PHẠM (y)
Tuổi trẻ là quá trình đầu tư cho chính mình và đầu tư thì luôn có LỖ - LÃI
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương bàn luận về tuổi trẻ trong chương trình game show

154 views 3 total likes
Loading more video...

Scan QR code to view on your phone

qrcode